Szkolenia MS Office


IT & Training oferuje profilowane szkolenia informatyczne dla firm i organizacji.

Punktem wyjścia do przygotowania każdego bloku szkoleniowego jest :

  • określenie potrzeb zamawiającego w kontekście realizacji jego celów,
  • rozpoznanie poziomu zaawansowania szkolonych (zakres materiału i ewentualny podział na grupy),
  • określenie dogodnych dla zamawiającego ram czasowych szkolenia (np. zajęcia zaczynające się przed rozpoczęciem pracy, lub po godzinach pracy, ewentualnie większymi blokami 6-8 godz. dziennie).

 

 

PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLEŃ

 

– obsługa MS Excel, wygląd okna aplikacji,

podstawowe informacje o skoroszycie i arkuszach,

wprowadzanie różnych typów danych,

– edycja danych, arkuszy i skoroszytów,

skróty klawiszowe,

– formatowanie komórek i zakresów komórek,

– znajdowanie i zamienianie danych,

serie danych, automatyzacja we wprowadzaniu dużej ilości danych,

adresowanie typu A1 w MS Excel,

odwołania względne, bezwzględne i mieszane,

– tworzenie formuł,

– funkcje – budowa i ich argumenty,

– przegląd najważniejszych funkcji wbudowanych w arkusz z następujących grup: matematyczne, statystyczne, finansowe, logiczne, daty i czasu, tekstowe,

tworzenie złożonych formuł,

– sprawdzanie poprawności danych,

– błędy w formułach i analiza działania formuł,

wykresy,

– formatowanie warunkowe,

sortowanie/filtrowanie,

– oraz inne tematy w zależności od pytań i potrzeb szkolonych.

– podstawowe informacje o skoroszycie i arkuszach,

skróty klawiszowe,

– formatowanie komórek i zakresów komórek,

serie danych, automatyzacja we wprowadzaniu dużej ilości danych,

adresowanie typu A1 w MS Excel,

– odwołania względne, bezwzględne i mieszane,

– tworzenie formuł,

– funkcje – budowa i argumenty,

– przegląd najważniejszych funkcji wbudowanych w arkusz z każdej z grup: matematyczne, statystyczne, finansowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, informacyjne, daty i czasu, tekstowe,

– tworzenie złożonych formuł,

– sprawdzanie poprawności danych,

– błędy w formułach,

– wykresy,

– formatowanie niestandardowe,

formatowanie warunkowe – proste i zaawansowane,

– etykiety zakresów,

odwołania 3-W,

– sortowanie/filtrowanie,

– sumy częściowe (pośrednie),

tabele i wykresy przestawne,

– ochrona komórek, arkuszy, struktury i skoroszytu w MS Excel,

podstawowe informacje o tworzeniu formuł macierzowych (tablicowych),

– proste przykłady nagrywania makr,

– opcjonalnie: analiza i praca ze skoroszytami szkolonych w celu ich ulepszenia/rozbudowania,

 

– oraz inne tematy w zależności od pytań i potrzeb szkolonych.

– najważniejsze skróty klawiszowe,

– standardowe i niestandardowe formatowanie komórek i zakresów komórek,

serie danych, automatyzacja we wprowadzaniu dużej ilości danych,

– zaawansowane aspekty adresowania typu A1 i omówienie alternatywnego adresowania W1K1,

– odwołanie względne, bezwzględne i mieszane,

– opcjonalnie przegląd najważniejszych wybranych funkcji wbudowanych w arkusz ze wszystkich grup (matematyczne, statystyczne, finansowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, informacyjne, daty i czasu, tekstowe),

– tworzenie formuł zagnieżdżonych,

– inspekcja formuł,

zaawansowana kontrola poprawności danych,

zaawansowane formatowanie warunkowe,

tabele i wykresy przestawne,

etykiety zakresów,

– odwołania 3-W,

– definiowanie i używanie scenariuszy, szukanie wyniku

ochrona komórek, arkuszy, struktury i całego pliku skoroszytu w MS Excel,

formuły macierzowe (tablicowe),

– przegląd innych narzędzi zaawansowanych,

– nagrywanie i modyfikacja nagranych makr,

definiowanie własnych funkcji (VBA),

– oraz inne tematy w zależności od pytań i potrzeb szkolonych.

– interfejs programu, menu szybkiego dostępu,

– skróty klawiszowe,

– tworzenie, zapisywanie, otwieranie dokumentów,

– widoki (wydruku, roboczy…),

– sposoby poruszania się po dokumencie,

– zaznaczanie, kopiowanie i przesuwanie tekstu,

– sprawdzanie błędów, autokorekta,

– formatowanie akapitu,

– listy punktowane i numerowane,

– formatowanie strony – ustawianie marginesów, orientacji strony, numeracji,

– nagłówek, stopka i sposoby ich modyfikacji,

– zaawansowane wykorzystanie tabulatorów,

– wykorzystanie podziału na sekcje,

– podział na kolumny w dokumencie,

– tworzenie spisów treści,

– wstawianie przypisów,

– tworzenie zakładek oraz hiperłącz,

– tworzenie spisów ilustracji,

– podgląd i drukowanie,

– malarz formatów,

– tworzenie i modyfikacja tabel,

– konwersja tekstu na tabelę,

– przenoszenie tekstów, tabel z i do arkusza kalkulacyjnego,

– grafika w dokumencie,

– automatyczne obliczenia w tabelach,

– obliczenia i formuły w treści dokumentu,

– korespondencja seryjna,

– tworzenie formularzy.

– wprowadzenie do programu, omówienie interfejsu użytkownika i zasad obsługi,

– zasady tworzenia prezentacji i pokazu, wzorzec slajdu, wykorzystywanie szablonów,

– modyfikowanie zawartości slajdów, dodawanie, kopiowanie i usuwanie slajdu,

wstawianie tekstu i grafiki (kliparty, obrazki z pliku, kształty, wykresy),

wstawianie dźwięku i wideo,

wstawianie i przygotowanie SmartArt,

– wstawianie tabel do slajdu,

– przygotowanie przejść między slajdami,

animacje, opcje efektów, sposoby wyzwalania przejść i animacji,

– przygotowanie prezentacji do pokazu,

– wstawianie komentarzy,

uruchamianie prezentacji z wykorzystaniem projektora, zasady prowadzenia pokazu,

– zapisywanie prezentacji– formaty zapisu, różnice między prezentacją i pokazem

praktyczne ćwiczenia w tworzeniu prezentacji.